Home

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Filiala Timiș

Home Legislație Informații Evenimente Educație Medicală Continuă Contact

INFORMAȚII

Conducerea Filialei Timiș a OAMGMAMR

Tipizate

Certificat membru OAMGMAMR

Eliberare duplicat la certificatul de membru

Retragerea sau suspendarea din Ordin (la cerere)

JURĂMÂNT

Fișa de evidență

Examene / Concursuri

Card profesional

Reatestare

Publicații creditate

Linkuri

Cont bancar, taxă înscriere + cotizații: RO20 BRDE 360S V795 8105 3600

Locuri de muncă

GALERIE FOTO

Galerie Foto

FILIALE OAMGMAMR

OAMMR

OAMMR Bucuresti

OAMMR Arges

OAMMR Cluj

OAMMR Botosani

OAMMR Dolj

OAMMR Harghita

OAMMR Piatra Neamt

OAMMR Suceava

OAMMR Constanta

OAMMR Brasov

OAMMR Galati

OAMMR Iasi

OAMMR Vaslui

© Copyright OAMGMAMR Timis :: All Rights Reserved

Recunoaștere calificări Certificat de status profesional Înscriere la cursuri

CALENDAR

Educație Medicală Continuă

Evenimente 2014

Descarca Proiectul ACCES - Încep cursurile de calificare în județul Timiș

Descarca Proiectul ACCES - Încep atelierele de lucru în județul Timiș

Începerea cursurilor de calificare și desfășurarea atelierelor în cadrul proiectului „Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”

30.09 2014

Descarca Validare grup țintă județul TIMIȘ - Asigurarea accesului egal la ocupare și diversificarea oportunităților de angajare pe o piață inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar - ACCES, Contract POSDRU/144/6.3/S/128613

Validare grup țintă județul TIMIȘ - Asigurarea accesului egal la ocupare și diversificarea oportunităților de angajare pe o piață inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar - ACCES, Contract POSDRU/144/6.3/S/128613

25.09 2014

Anunţ privind examenul pentru obţinerea specializării 2014

20.08 2014

Ministerul Sănătăţii organizează, prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în perioada 06 – 21 octombrie 2014, examen pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-imagistică medicală şi Nutriţie şi dietetică.

Examenul pentru obţinerea specializării se organizează şi desfăşoară de către o comisie centrală şi 15 comisii locale de examen, în următoarele centre universitare de pregătire, pe specializări, astfel:

a) Bucureşti:

 Balneo-fizioterapie;

Laborator;

Radiologie-imagistică medicală;

b) Braşov

  Laborator;

c) Cluj – Napoca:

Laborator;

Radiologie-imagistică medicală;

 d) Craiova:

Radiologie-imagistică medicală;

e) Galaţi:

Laborator;

Radiologie-imagistică medicală;

 f) Iaşi:

 Balneo-fizioterapie;

 Laborator;

 Radiologie-imagistică medicală;

g) Sibiu:

 Balneo-fizioterapie;

Radiologie-imagistică medicală.

3. Examenul pentru obţinerea specializării cuprinde:

a) probă practică;

b) probă scrisă.

4. Pentru a fi declaraţi „PROMOVAT” candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă de evaluare minimum nota 6,00.

5. La examenul pentru obţinerea specializării se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) sunt absolvenţi ai programelor de specializare organizate de Ministerul Sănătăţii, seria 2013 – 2014 şi seriile anterioare;

b) sunt încadraţi, în unităţile sanitare publice sau private;

c) au achitat taxa de participare la examen.

6. Înscrierile la examen se fac, în perioada 22.09 – 03.10.2014, zilnic, între orele 10,00 şi 15,00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică (27-28.09.2014), pentru toate specializările, la sediile filialelor judeţene ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) din Braşov, Cluj, Dolj, Galaţi, Iaşi, Sibiu, pentru comisiile locale de examen din reşedinţa judeţului respectiv, şi la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) din str. Bodeşti nr. 1, Sector 2 (lângă Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon”), pentru comisiile locale de examen din Bucureşti.

Dosarele de înscriere se predau pe bază de proces-verbal, pe specializări, în data de 06.10.2014, secretarilor comisiilor locale de examen.

7. Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere (model anexa nr. 1);

b) copia actului de identitate;

c) adeverinţa de absolvire a programului de pregătire pentru obţinerea specializării, eliberată de SNSPMPDSB sau de responsabilul de program, pentru seriile anterioare;

d) chitanţa de plată a taxei de participare la examen.

8. Tematica şi bibliografia pentru examenul de specializare sunt stabilite de responsabilul naţional al programului de specializare. După ce sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi de OAMGMAMR, tematica şi bibliografia sunt publicate, cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului de specializare, pe site-urile Ministerului Sănătăţii, SNSPMPDSB şi al OAMGMAMR.

9. Cuantumul taxei de participare la examen este de 155 lei/candidat. Candidaţii depun această sumă în contul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, CIF 26328134, Cont IBAN : RO80TREZ70220F335000XXXX, deschis la Trezoreria Sector 2, adresa: str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253.

10. Comisiile locale de examen, în perioada 06 – 08.10.2014, studiază dosarele depuse şi stabilesc pentru fiecare rezultatul prin înscrierea menţiunii „ADMIS” sau „RESPINS”.

Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediul comisiei locale de examen. Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţiile se rezolvă de comisia locală de examen în timp de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Examenul pentru obţinerea specializării este continuat numai de candidaţii al căror dosar a fost declarat „ADMIS”.

11. Candidaţilor al căror dosar a fost declarat „RESPINS” li se returnează 75% din taxa de participare la examen, în termen de 60 de zile de la data la care a fost declarat „RESPINS”.

12. Proba practică se desfăşoară potrivit celor menţionate în tematica şi bibliografia de examen şi criteriilor stabilite de fiecare comisie locală de examen în funcţie de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.).

Locul de desfăşurare al probei practice este stabilit de preşedintele comisiei locale de examen, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei.

Rezultatele obţinute se anunţă prin afişare la sediul comisiei locale de examen.

Proba practică nu se contestă.

13. Proba scrisă se desfăşoară sub forma unui test-grilă de verificare a cunoştinţelor, pentru fiecare specializare, elaborat de comisia centrală de examen.

Locul de desfăşurare al probei scrise este stabilit de preşedintele comisiei locale de examen, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei.

Testul – grilă se desfăşoară, simultan în toate centrele de examen, pe specializări, în data de 19 octombrie 2014, între orele 10,00 – 12,00.

14. Testul-grilă conţine 50 de întrebări din tematica şi bibliografia stabilite pentru examen.

Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns (a, b, c), din care:

a) 20 din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 3 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte; răspunsul corect se marchează prin umplerea cercului corespunzător literei respective, iar la umplerea a două sau 3 cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

b) 30 din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 3 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte; răspunsurile corecte se marchează prin umplerea cercurilor corespunzătoare literelor respective, iar la umplerea a 3 cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

15. Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului-grilă înainte cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai puţin de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la responsabilul de sală şi afişate la intrare şi a actului de identitate.

Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu testele-grilă pierd dreptul de participare la examen.

În sălile de examen este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.

16. La ora înscrisă pe plic responsabilul de sală deschide plicul cu teste-grilă în faţa tuturor candidaţilor, le distribuie fiecărui candidat şi stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei. De asemenea, distribuie fiecărui candidat câte o grilă de răspuns.

Din momentul deschiderii plicului cu teste-grilă, candidaţii nu pot părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea lucrării. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi.

Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

17. După expirarea timpului de lucru, testele-grilă şi grilele de răspuns ale candidaţilor se preiau de responsabilul de sală, sub semnătură.

După predarea tuturor testelor-grilă şi a grilelor de răspuns de către candidaţi, responsabilul de sală desigilează plicul cu grila de corectură şi începe evaluarea fiecărei grile de răspuns.

Fiecare grilă de răspuns este evaluată de responsabilul de sală, în prezenţa titularului, conform grilei de corectură. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. După trecerea notei, responsabilul de sală şi candidatul respectiv semnează pe grila de răspuns.

18. Candidaţii pot să conteste rezultatul testului-grilă în termen de două ore de la data afişării rezultatelor. Contestaţia se soluţionează de comisia centrală de examen, în timp de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

19. Media finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la proba practică şi proba scrisă.

20. Candidaţilor declaraţi „PROMOVAT”, în termen de maximum 3 luni de la data finalizării examenului pentru obţinerea specializării li se eliberează certificatul de absolvire. Pentru această perioada, SNSPMPDSB eliberează absolvenţilor adeverinţe din care să rezulte că au promovat examenul, sesiunea, specializarea şi perioada de valabilitate a adeverinţei.

Descarca Anunţ examen specializari 2014

Descarca Anexa nr. 1


Descarca Validare grup țintă județul Timiș, proiect "Asigurarea accesului egal la ocupare și diversificarea oportunităților de angajare pe o piață inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar - ACCES"

Validare grup țintă județul Timiș, proiect "Asigurarea accesului egal la ocupare și diversificarea oportunităților de angajare pe o piață inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar - ACCES"

01.08 2014

Descarca Adresa selectare GT_TM

Descarca Metodologie de selectie ACCES

Descarca Anexa 1_ Formular grup tinta ACCES

Descarca Anexa 2_Declaratie propria raspundere

ANUNȚ

Selectia in grupul tinta al proiectului:

„Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”

 - filiala TIMIS –


Ordinul Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistenţilor Medicali din Romania, vă aduce la cunoștință faptul că, în perioada 29 mai  - 15 iulie 2014, încep înscrierile în grupul țintă al proiectului cu titlul: „Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”, POSDRU/144/6.3/S/128613, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni!

În cadrul proiectului, vor fi selectate 600 de femei angajate in sistemul sanitar din care 100 de femei din judetul Timis, pentru care se faciliteaza accesul la o piata inclusiva a muncii, prin dobandirea de calificari complementare profesiei pe care o detin.

Astfel, grupul tinta selectat din judetul Timis va avea posibilitatea sa participe GRATUIT in cadrul proiectului la unul din cele doua programe de formare profesională in perioada octombrie 2014 – ianuarie 2015, pentru calificarile de baby-sitter (1grupa/25 persoane) și îngrijitor batrani la domiciliu (3 grupe/25 persoane).

In urma evaluarii cunostintelor dobandite de participanti la programele de calificare prin desfasurarea testelor/examenelor aferente fiecarei calificari in parte, participanti vor fi certificati cu diplome de absolvire a programului de formare, recunoscute la nivel national, eliberate de ANC.

Numai persoanele certificate din grupul tinta vor primi la finalizarea cursurilor o subventie, in valoare de 600 lei /persoana  o singura data si va fi conditionata de participarea persoanelor la orele de curs de teorie  (120 de ore) si practica (240 de ore) in afara orelor de program, cat si de promovarea examenului aferent si obtinerea certificatului de calificare.

În grupul țintă se pot înscrie femei angajate din sectorul sanitar care îndeplinesc criteriile de selecție si eligibilitate stabilite, în limita locurilor disponibile stabilite.

Dosarul de inscriere se depune la sediul filialei OAMGMAMR Timis.

Persoanele care vor fi selectate pentru a face parte din grupul tinta vor participa si la 2 ateliere de lucru in februarie 2014, ce vor viza studierea perceptiei grupului tinta asupra problematicii egalitatii din perspectiva posibilitatilor de dezvoltare a carierei in conditiile unui echilibru intre viata de familie si cea privata.

Totodata, 5 femei vor participa la o vizita de lucru la partenerul transnațional in Madrid (Spania), pentru schimb de bune practici în domeniul egalității de gen.

Metodologia si criteriile de selectie pentru includerea în grupul țintă, precum și lista documentelor care trebuie completate/furnizate de către angajatii din sectorul sanitar, sunt afișate la avizierul filialei judetene OAMGMAMR si postate pe site-ul beneficiarului, www.oamr.ro.

Adriana Carnu

Expert informare si promovare


CRITERII DE SELECȚIE ÎN GRUPUL ȚINTĂ – FILIALA TIMIS

al proiectului

„Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”

POSDRU/144/6.3/S/128613

I. Documentele necesare inscrierii in grupul tinta:

Formular de inregistrare a grupului tinta-completat corect si semnat (in original) Anexa 1.

Declaratia pe propria raspundere-semnata si datata (in original) Anexa 2;

Adeverința de la locul de munca (care sa ateste faptul ca persoana este angajata intr-o unitate sanitara); valabila! ( in original)

Diploma de studii (in copie, ultima diploma obtinuta in sistemul de invatamant);

Certificat de nastere (in copie)

Certificatul de casatorie - dupa caz, hotarare judecatoreasca de divort)- in copie,

C.I valabil (in copie);

II. Criteriile de eligibilitate a participantelor in procesul de selectie:

Sa nu fi participat la aceleasi activitati ale proiectului pe nici un alt proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: “Investeste in Oameni !”;

Este angajata in sectorul sanitar;

Este absolventa, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamant;

Este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor personale furnizate in Declaratia pe propria raspundere

Este de acord sa nu participe in timpul orelor de program la activitatile proiectului;

Va avea disponibilitatea de a participa la toate activitatile din proiect pentru care a fost selectata;

Este cetatean UE cu domiciliu sau resedinta legala in Romania;

III. Criteriile de departajare a dosarelor de inscriere:

Ordinea inregistrarii dosarului de inscriere in Registru de intrari dosare  - filiala OAMGMAMR Timis, participantii vor fi inscrisi in limita locurilor disponibile pe judet;

Nivelul studiilor - un avantaj vor prezenta persoanele angajate in sistemul sanitar cu studii primare, gimnaziale si liceale: pentru calificare baby-sitter si ingrijitor batrani la domiciliu – necesar minim 4 clase;

Nivel scazut de calificare/incadrare la locul de munca conform cod COR prezinta de asemenea un avantaj;

Respectarea criteriului de gen (100% femei);

Respectarea criteriului numeric (100 de femei angajate din domeniul sanitar)

In cazul dosarelor depuse la sediul filialei din care lipsesc unul sau mai multe documente, acestea vor fi inregistrate cu numar de ordine cu mentiunea dosar incomplet si cu termen de completare de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii dosarului. Dupa expirarea acestui termen dosarul incomplet va fi considerat invalid. Persoana al carui dosar este considerat invalid dupa expirarea celor 3 zile poate fi reinscrisa cu un dosar complet primind un alt numar de inregistrare in limita locurilor ramase disponibile.

Validarea dosarelor se realizeaza la sediul de implementare al proiectului din Bucuresti, iar lista cu persoanele inscrise in grupul tinta va fi comunicata filialei si urmand a fi postata la avizier si pe site-ul filialei Timis.

Angajatii selectati in grupul tinta al proiectului care pe parcursul desfasurarii activitatilor abandoneaza activitatile in care au fost selectati, nu pot fi inlocuiti cu o alta persoana si nici nu vor putea relua activitatile pentru care au fost selectat.

NOTA:

Nu se pot inscrie persoanele angajate in unitati aflate in subordinea:

autoritatilor administratiei publice centrale: (Guvern, ministere, autoritati administrative autonome);

autoritatilor ale administratiei publice locale (consilii locale, primarii, consiliul general/ judetean);

organizatii ale societatii civile (organizatii neguvernamentale organizatii comunitare asociatii profesionale, organizatii politice, cluburi civice, sindicate, organizatii filantropice, cluburi sociale si sportive, institutii culturale, organizatii religioase, miscari ecologiste, media);

Adriana Carnu

Expert informare si promovare

Proiect ACCES - POSDRU/144//6.3/S/128613/2014

27.05 2014

Descarca Comunicat de presă

Descarca 1. Metodologie selecție PROSANIT

Descarca 2. Anexa 1_Formular grup țintă

Descarca 3. Anexa 2_Declarație propria răspundere

Descarca 7. Criterii selecție pentru site

Proiect PROSANIT - POSDRU/164/2.3/S/138111/2015

23.05 2014

În data de 23.05.2014 ora 13:00 la Facultatea de Stomatologie etj.V (vis-a-vis de Poștă), se va organiza curs, pentru asistentii medicali de stomatologie, cu tema "Echipa medic-asistentă, rolul asistentei (noțiuni de ergonomie și management)". Manifestarea este creditată cu 15 credite, taxa de 25 lei se va achita în contul OAMGMAMR Filiala Timiș (RO26BRDE360SV98391173600).

Curs pentru asistenții medicali de stomatologie

23.05 2014

Simpozionul „Asistentul medical o resursă pentru sănătate”,
Luni, 12 mai 2014, ora 09.30, la Adam Muller Guttenbrunn

12.05 2014

Spitalul de Pneumoftiziologie “Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu și Houston NPA anunță organizarea celei de-a V-a ediții a simpozionului național interdisciplinar “Patologia respiratorie în practica medicală curentă” în perioada 15-16 mai 2014 (anunțat inițial pentru 24-26 aprilie 2014). Evenimentul va avea loc la Hotel Brâncuși (Bd. Brâncuși, nr. 10, Târgu-Jiu, jud. Gorj).  

Manifestarea se desfășoară sub egida Societății Române de Pneumologie, fiind inclus în calendarul de activități pe anul 2014 al SRP.

Coordonatorul științific al simpozionului este prof. univ. dr. Constantin MARICA, expert TB MDR al OMS, vicepreședinte al Societății Române de Pneumologie.

Tema principala pentru acest an este „Evitarea diagnosticului tardiv în bolile pulmonare cronice”. Simpozionul are un puternic caracter interdisciplinar, urmărind incurajarea unei colaborări eficiente între medici de diverse specialități.

Organizatorii își doresc ca prin acest simpozion devenit tradiție să clarifice aspectele legate de traseul pacientului cu boală respiratorie în sistemul sanitar, prin facilitarea unor dezbateri între specialişti cu privire la strategiile, instrumentele şi mecanismele cele mai eficiente în lupta pentru prevenirea şi controlul bolilor respiratorii în România. În cadrul evenimentului sunt invitați să participe pneumologi, medici specialiști în recuperare, medici de familie, chirurgi, oncologi, alergologi, ORL-iști, interniști, asistenți medicali, autorităţi, reprezentanți ai conducerii SRP și ai altor societăți medicale din domenii conexe pneumologiei. Evenimentul va fi creditat cu puncte EMC acordate de către  C.M.R  și  O.A.M.G.M.A.M.R.  

Management eveniment: Houston NPA

Pentru detalii legate de participarea la eveniment:

daniela.rajnoveanu@houston.ro ; tel/fax : 021/317.09.43, 0725.221.018

Anunț eveniment

Simpozionul „Patologia respiratorie în practica medicală curentă”, 15-16 mai 2014

15.05 2014

“Asistentul medical o forță pentru schimbare, o resursă vitală pentru sănătate”

Săptămâna asistenților medicali generaliști, a moașelor și a asistenților medicali, 5-12 mai 2014

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România celebrează Ziua mondială a moașelor (5 mai) și Ziua mondială a asistenților medicali (12 mai) printr-o serie de evenimente și activități derulate în perioada 5-12 mai atât la nivel național cât și la nivelul filialelor, în cadrul Săptămânii asistenților medicali generaliști, a moașelor și a asistenților medicali.

Tema acestei serii de evenimente, preluată de la Consiliul Internațional al Asistenților Medicali (ICN), este “Asistentul medical o forță pentru schimbare, o resursă vitală pentru sănătate”.

Ziua internațională a moașelor este sărbătorită în întreaga lume din anul 1992, la inițiativa Confederației Internaționale a Moașelor (ICM). Tema anului 2014, axată pe rolul pe care îl au moașele în cadrul serviciilor de sănătate, este “Moașele: schimbă lumea, câte o familie pe rând”. Mesajul purtat de slogan subliniază contribuția acestei profesii la schimbarea familiilor, comunităților și întregii omeniri prin salvarea vieților mamelor și copiilor.

Ziua internațională a asistenților medicali a fost lansată în anul 1974 la inițiativa Consiliului Internațional al Asistenților Medicali. Data de 12 mai a fost aleasă ca un omagiu pentru Florence Nightingale, considerată întemeietoarea serviciilor de îngrijiri moderne. Tema anului 2014, “Asistentul medical o forță pentru schimbare, o resursă vitală pentru sănătate”, subliniază faptul că sănătatea populației depinde în foarte mare măsură de concordanța între nevoile de servicii de îngrijiri și numărul, pregătirea corespunzătoare, profesionalismul și gradul de motivație al asistenților medicali din întreaga lume.

Ambele teme subliniază importanța serviciilor oferite de moașele și de asistenții medicali atât la nivel local cât și global, și sunt aliniate Obiectivelor 4 și 5 de dezvoltare ale mileniului care stabilesc indicatori de reducere a mortalității infantile și de îmbunătățire a sănătății materne.

Deasemenea fiecare temă reprezintă o pledoarie pentru nevoia de pregătire profesională adecvată prin programe educaționale de bază și continuie, în acord cu reglementările internaționale de exercitare a acestor profesii, cu dinamica dezvoltării lor și cu nevoile de servicii de sănătate specifice fiecărui context.

În mesajul adresat membrilor OAMGMAMR, domnul Mircea Timofte, președintele organizației, subliniază următoarele:

“Evoluția profesiilor de moașă și de asistent medical a cunoscut un salt uriaș în ultimele decade. Cercetarea în domeniul îngrijirilor, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, servicii bazate pe dovezi, aparatură și echipamente medicale extrem de performante, sunt câteva din domeniile și provocările profesionale care au contribuit la dinamica dezvoltării profesiilor noastre. Acestea reprezintă atât provocări ce ne obligă la dezvoltare profesională continuă, cât și surse de continuă satisfacție profesională pe traseul spre excelență, individual și organizațional.  

Am ales, și practicăm cu multă dăruire, profesii de o responsabilitate imensă în ceea ce privește respectarea dreptului la sănătate al populației... suntem o forță privind îmbunătățirea continuă a politicilor de sănătate, suntem o resursă cu adevărat vitală pentru sănătatea populației... Săptămâna 2-5 mai este o săptămână omagială pentru fiecare dintre noi, pentru echipele de profesioniști pe care le reprezentăm, pentru organizația profesională din care facem parte. Este săptămâna noastră, în cadrul căreia aducem în atenție profesionalismul, profesia, și contribuția la asigurarea sănătății populației”.

Având aceste repere, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România organizează în perioada 5-12 mai  mese rotunde, simpozioane, conferințe, și alte acțiuni locale și naționale.

Articol de presă

05.05 2014

Comunicat de presă - Camera Deputaților - Comisia pentru Sănătate și Familie

COMUNICAT DE PRESĂ

În fiecare an, data de 7 aprilie marchează Ziua Mondială a Sănătății, zi în care se aniversează fondarea Organizației Mondiale a Sănătății în anul 1948. Totodată, 7 aprilie reprezintă ziua în care, în întreaga lume, specialiștii din domeniul medical se concentrează asupra problemelor majore de sănătate publică la nivel global.

Cu această ocazie, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, sub înaltul patronaj al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, va organiza luni, 7 aprilie, începând cu ora 12.00, un eveniment — dezbatere dedicat aniversării Zilei Mondiale a Sănătății (sala de ședințe a Comisiei, etaj 2, corp B2).

Printre cei care au fost invitați să ia cuvântul și să vină cu soluții adecvate, menite să îmbunătățească starea de sănătate a românilor, se număra reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai Biroului pentru România al Organizației Mondiale a Sănătății, precum și ai Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

De asemenea, la acest eveniment vor participa personalități din cele mai importante structuri de conducere și operaționale privind domeniul sănătății, asistenții șefi ai spitalelor din București și Ilfov, precum și lideri ai filialelor Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Președinte

Rodica Nassar

31 martie 2014


COMUNICAT DE PRESĂ

31.03 2014

DOCUMENTE NECESARE PENTRU SCHIMBARE CERTIFICAT DE MEMBRU din diverse motive:

1. Completare studii

- Certificat de membru – original

- Certificat medical de la medicul de familie  cu  “apt fizic si psihic” – original

- Diploma studii – copie legalizata

- Adeverinta de la angajator cu istoricul locurilor de munca

2. Schimbare nume:        

- Certificat de membru – original

- Certificat medical de la medicul de familie  cu  “apt fizic si psihic” – original

- Carte de identitate (cu numele nou) – copie

- Certificat de casatorie/Sentinta de divort (dupa caz) - copie  

- Adeverinta de la angajator cu istoricul locurilor de munca

3. In urma obtinerii gradului principal:        

- Certificat de membru – original

- Certificat medical de la medicul de familie  cu  “apt fizic si psihic” – original

- Adeverinta de grad – copie

- Adeverinta de la angajator cu istoricul locurilor de munca

ANUNȚ

06.02 2014

OAMGMAMR Filiala Timiș, începând cu 01.01.2014 nu va mai încasa cotizațiile la sediul Organizației, plata se va face doar în contul RO20BRDE360SV79581053600 deschis la banca BRD.

După efectuarea plății asistenții medicali sunt rugați să aducă, la sediul Ordinului, dovata plății împreună cu adeverința de la locul de muncă în care să fie specificate funcția, data angajării și salariul de încadrare (brut), pentru a fi înregistrata plata.

(Cotizația se va calcula astfel: salariul brut x 1% x numărul de luni pentru care se face plata).

ANUNȚ

16.01 2014

În perioada 19 - 25 ianuarie 2014, Asociația Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin (European Cervical Cancer Association- ECCA) organizează Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin (SPCCU), lansată pentru a găsi soluţii prin organizarea unor evenimente de sensibilizare și informare. » detalii

Descarca Cancerul de Col Uterin – Date şi Cifre Cheie

Descarca 8-a Săptămână de Prevenire a Cancerului de Col Uterin

Săptămâna Europeană de Prevenire a Cancerului de Col Uterin (SPCCU)

16.01 2014

Descarca Validare grup țintă județul TIMIȘ - Asigurarea accesului egal la ocupare și diversificarea oportunităților de angajare pe o piață inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar - ACCES, Contract POSDRU/144/6.3/S/128613

Validare grup țintă județul TIMIȘ - Asigurarea accesului egal la ocupare și diversificarea oportunităților de angajare pe o piață inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar - ACCES, Contract POSDRU/144/6.3/S/128613

23.10 2014